Wejście Polski do UE wpłynęło na dynamiczny rozwój rynku chemii gospodarczej. Wysokie wymagania stawiane producentom odnośnie bezpieczeństwa  oraz wpływu produktów na środowisko naturalne,  związane są ze wzrostem świadomości konsumentów.

Currently, the main source of success is not the low price but the quality and safety that can be obtained by meeting the requirements of the basic legal acts, i.e .:

  • Directive 2001/95 / EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product safety,
  • Regulation (EC) No 648/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on detergents,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady . Dokument odnosi się do  rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  • Decyzji Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego. Oznakowanie dotyczy uniwersalnych środków czyszczących oraz środków czyszczących przeznaczonych do urządzeń sanitarnych.

Ponadto badania preferencji konsumentów donoszą, że istotnymi cechami dobrego produktu są zmniejszenie wysuszenia skóry podczas stosowania, brak właściwości uczulających i drażniących. Dodatkowo zwraca się uwagę na konsystencję, stabilność formy oraz dobre właściwości sensoryczne.

Laboratorium Skin Lab  International  oferuje  szeroką gamę badań jakości produktów według europejskich standardów.

Co więcej przeprowadzamy kompleksowe badania bezpieczeństwa dla nowych, jak i istniejących produktów chemii gospodarczej.  Możemy analizować próbki pod względem obecności substancji rakotwórczych oraz niepożądanych działań na skórę.

en_GBEnglish (UK)