pl Polski

Karty SDS (MSDS) dla produktów biobójczych

Udostępnianie na rynku produktów biobójczych wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów rozporządzenia nr 528/2012. W dokumencie tym określono niezbędne dokumenty, jakie należy dostarczyć do rejestracji produktów biobójczych, a wśród wielu z nich, szczególny nacisk kładzie się na karty SDS (stara nazwa MSDS).

Karta charakterystyki jest podstawowym dokumentem dla każdej substancji udostępnianej na rynku (kosmetyki/chemia gospodarcza/produkty biobójcze/suplementy diety). Dokument ten przekazywany jest w tzw. łańcuchu dostaw pomiędzy dostawcą/producentem a dalszym użytkownikiem. Obowiązek sporządzania karty SDS dla substancji/produktu/mieszaniny wynika z art. 31 rozporządzenia REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).

Karta SDS to zbiór informacji o pochodzeniu, składzie oraz właściwościach fizykochemicznych danej substancji czy mieszaniny. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każda karta SDS powinna składać się z 16 sekcji, w którym dokładnie opisuje się potencjalne zagrożenia wynikające ze stosowania substancji/mieszaniny, zarządzanie ryzykiem wynikającym z kontaktu z substancjami lub mieszaninami niebezpiecznymi, metody minimalizowania ryzyka. Co więcej, w karcie SDS zawarte są także informacje dotyczące postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej.

Wiele informacji zawartych w karcie SDS trafia na etykiety produktów biobójczych, stad tak ważne jest rzetelne jej przygotowanie. Laboratorium SKINLAB P.S.A posiada wykwalifikowaną kadrę specjalistów (chemików i technologów), którzy specjalizują się w opracowywaniu kart charakterystyki wg najnowszych wytycznych. Karty opracowujemy dla każdej grupy produktowej, dla substancji, jak i mieszanin.