Wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na dynamiczny rozwój rynku chemii gospodarczej. Wysokie wymagania stawiane producentom odnośnie bezpieczeństwa preparatów na zdrowie ludzkie oraz wpływu produktów na środowisko naturalne,  związane są ze wzrostem świadomości konsumentów.

Obecnie głównym źródłem sukcesu nie jest niska cena, lecz jakość i bezpieczeństwo, które można uzyskać spełniając wymagania podstawowych aktów prawnych, tj.:

  • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów,
  • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
  • Decyzji Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych.

Badania preferencji konsumentów donoszą, że istotnymi cechami dobrego produktu są między innymi zmniejszenie wysuszenia skóry rąk podczas stosowania preparatu, brak właściwości uczulających i drażniących,  konsystencja, stabilność formy oraz dobre właściwości sensoryczne.

Laboratorium Skin Lab  International Sp. z o. o. oferuje Państwu szeroką gamę badań jakości wyrobów według europejskich standardów w celu oceny wpływu preparatu na skórę oraz ich właściwości użytkowych. Dzięki przeprowadzeniu kompleksowych badań dokonujemy analizy bezpieczeństwa dla nowych jak i istniejących produktów chemii gospodarczej.  Możemy testować próbki pod względem obecności substancji rakotwórczych oraz niepożądanych działań na skórę.

Dajemy Państwu gwarancję rzetelności oraz poufności wykonywanych badań.

pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski