pl Polski

Oferta dla przemysłu chemicznego

Wejście Polski do UE wpłynęło na dynamiczny rozwój rynku chemii gospodarczej. Wysokie wymagania stawiane producentom odnośnie bezpieczeństwa  oraz wpływu produktów na środowisko naturalne,  związane są ze wzrostem świadomości konsumentów.

Obecnie głównym źródłem sukcesu nie jest niska cena, lecz jakość i bezpieczeństwo, które można uzyskać spełniając wymagania podstawowych aktów prawnych, tj.:

  • Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów,
  • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów,
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady . Dokument odnosi się do  rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
  • Decyzji Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego. Oznakowanie dotyczy uniwersalnych środków czyszczących oraz środków czyszczących przeznaczonych do urządzeń sanitarnych.

Ponadto badania preferencji konsumentów donoszą, że istotnymi cechami dobrego produktu są zmniejszenie wysuszenia skóry podczas stosowania, brak właściwości uczulających i drażniących. Dodatkowo zwraca się uwagę na konsystencję, stabilność formy oraz dobre właściwości sensoryczne.

Laboratorium SKINLAB P.S.A oferuje  szeroką gamę badań jakości produktów według europejskich standardów.

Co więcej przeprowadzamy kompleksowe badania bezpieczeństwa dla nowych, jak i istniejących produktów chemii gospodarczej.  Możemy analizować próbki pod względem obecności substancji rakotwórczych oraz niepożądanych działań na skórę.